องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 2012
เดือนนี้6,006
ทั้งหมด305,412

collections ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สารวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ต่อต้านการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์
Line คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ รอปรับปรุง
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์
Line

คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ
https://line.me/R/ti/g/nS6n8CZej9

facebook-line
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์

Line คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ

รอปรับปรุง
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์

Line

คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ
https://line.me/R/ti/g/nS6n8CZej9

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะเปียก [25 พฤศจิกายน 2565]
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 [27 พฤษภาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ