messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 97
เดือนนี้3,095
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,706
ทั้งหมด 280,000

info One Stop Service (OSS)
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ


ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

อบรมคุณธรรมจริยธรรม


collections ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
No Gift Policy
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง LINE
RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครั้งที่ 1 (มค.-ก.พ 67)
ประกาศ ราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การขายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview117

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์
Line คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือรอปรับปรุง
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์
Line

คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ
https://line.me/R/ti/g/nS6n8CZej9

facebook-line
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์

Line คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ

รอปรับปรุง
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์

Line

คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ
https://line.me/R/ti/g/nS6n8CZej9

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน

camera_alt ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ[7 มิถุนายน 2567]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[3 มิถุนายน 2567]

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[29 พฤษภาคม 2567]
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ