องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

แบบใบยืมพัสดุ

แบบใบยืมพัสดุ

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

แบบใบลา

แบบใบลา

แบบคำขอใช้น้ำบาดาล

แบบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ.pdf

แบบฟอร์มคำร้องทะเบียนพาณิชย์