messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group กองคลัง
(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0837210916
(นางสาวสุพาพร สุรสรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอ้อย จันทะนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0870874499
นางสาวณัฐชาวดี พาพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0986261642
(นางสุวารี ตะเคียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0844793177
(นางสาวสุนันทา ผาชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0878257168
(นางสาวเพียงตะวัน พลกัณฑ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0898843935