messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group สภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
(นายแพงศรี แสนโคตร)
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
โทร : 0833712743
(นายรัตนะ แสงทองทิพย์)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
เหรัญญิก
(นายไสว โรมพันธ์)
ฝ่ายจัดหาทุน
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ฝ่ายธุรการ
(นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ)
กรรมการ
(นายแพงศรี แสนโคตร)
กรรมการ
(นายเปลี่ยน สุวรรณวงษ์)
กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กรรมการ
(นายอรรถพล อุปมา)
กรรมการ
โทร : 0855969163
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้ช่วยเลขานุการ