messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf

ประเภทวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3701 วิศวกรโยธา.pdf

3702 สถาปนิก.pdf

3703 นักผังเมือง.pdf

3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf

3705 วิศวกรไฟฟ้า_.pdf

3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf

3707 นักจัดการงานช่าง.pdf

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

ประเภททั่วไป

4101 จพง_ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4102 จพง_ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4103 จพง_เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf

4301 จพง_ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4302 จพง_ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4403 จพง_สัตวบาล.pdf

4401 จพง_การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4402 จพง_ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4403 จพง_สัตวบาล(1).pdf

4404 จพง_สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4501 จพง_วิทยาศาสตร์.pdf

4601 จพง_สาธารณสุขชุมชน.pdf

4602 พยาบาลเทคนิค(1).pdf

4603 จพง_เวชกรรมฟื้นฟู.pdf

4604 จพง_สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4605 โภชนาการ.pdf

4606 จพง_รังสีการแพทย์.pdf

4607 จพง_วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf

4610 สัตวแพทย์.pdf

4701 นายช่างโยธา.pdf

4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf

4703 นายช่างสำรวจ.pdf

4704 นายช่างผังเมือง.pdf

4705 นายช่างเครื่องกล.pdf

4706 นายช่างไฟฟ้า.pdf

4707 เจ้าพนักงานประปา.pdf

4708 นายช่างศิลป์.pdf

4709 นายช่างภาพ.pdf

4801 จพง_พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4802 จพง_ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf

4803 จพง_ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4804 จพง_เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

4805 จพง_ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบ อบต_.pdf