องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 255
folder ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตตำบลพระเสาร์ โคขุนเศรษฐกิจ (กลุ่มผลิตลูกโคเนื้อ) - สร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน - ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่าย - เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เกษตรพอเพียง - จำหน่าย คนในชุมชน เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อ -ชุมชนพึ่งตนเอง - อบต.พระเสาร์ อบรมให้ความรู้ - เกษตรอำเภอ อบรมให้ความรู้ - ปศุสัตว์อำเภอ สนับสนุนโค สนับสนุนพันธ์หญ้า - รพ.สต.บ้านพระเสาร์ ให้ความในการดูแลสุขภาพ กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 1 - เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว ผลลัพธ์ -สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เกิดความสามัคคีในชุมชน -มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชุมชุนเข็มแข็ง -ขายในชุมชน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง งานแสดงสินค้า OTOP หน่วยงานที่สนับสุนน - อบต.พระเสาร์ สนับสนุนงบประมาณ - พช.มหาชนะชัย อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาด - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7อุบลราชธานี อบรมให้ความรู้การสร้างลวดลายใหม่ๆในการทอผ้า พร้อมทั้งเทคนิคการทอ กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ หมู่ 2 - สร้างอาชีพ คนในชุมชน - ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน - เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เกษตรพอเพียง - หนุนโคแม่พันธ์ให้สมาชิกเลี้ยง สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดกลุ่ม - จำหน่าย คนในชุมชน เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อ -ชุมชนพึ่งตนเอง - อบต.พระเสาร์ อบรมให้ความรู้ - เกษตรอำเภอ อบรมให้ความรู้ การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ - ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจรักษาโรค สนับสนุนพันธ์หญ้า กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 2 - ก่อตั้ง 2542 สมาชิก 24 คน - อบต.ให้กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน 100,000 บาท - เกษตรอำเภออบรมให้ความรู้ เป้าหมาย - เพื่อขาย เพื่อกิน - ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่เกษตรอินทรีย์ ผลลัพธ์ - มีผลผลิตมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2 -ก่อตั้งเมื่อ 25 พ.ย.2553 ตามนโยบายของรัฐบาล -สมาชิกทั้งหมด 40 ครัวเรือน กิจกรรม - เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด - ช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด - ให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด - ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนปีละ 1,000 บาท (คัดเลือกจากเรียนดีแต่อยากจน) -การช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่ 3 - สมาชิก 116 คน ทุน 230,000 บาท - แหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้ - บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมกลุ่ม เป้าหมาย - สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก - สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผลลัพธ์ - เกิดการจัดสวัสดิการให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนและใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างนิสัยการออม -เกิดสวัสดิการในชุมชน ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสามัคคี - สมาชิกมีเงินปันผล - ชุมชนพึ่งตนเองได้ กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 4 สาเหตุการก่อตั้ง - ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน สิ้นค้ามีราคาแพง - หน่วยงานที่สนับสนุน - จากโครงการ SML 90,500 บาท - สมาชิกถือหุ้นๆละ 50 บาท เป้าหมาย - จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร ผลลัพธ์ - ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ หมู่ 4 - ก่อตั้ง ปี 2535 จำนวนสมาชิก 52 ครัวเรือน การดำเนินงาน -มีรูปแบบคณะกรรมการ จัดทำบัญชีจัดเก็บเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือครัวเรือนที่เป็นสมาชิก โดยเก็บเงินครัวเรือนละ 200 บาท มอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต ผลลัพธ์ - เกิดสวัสดิการในชุมชน - เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน - สร้างความสามัคคี - ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป้าหมาย - ระดมเงินช่วยเหลือค่าทำศพ - ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายค่าทำศพ - เป็นการช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 สาเหตุการก่อตั้ง •ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน , •สิ้นค้ามีราคาแพง เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน เป้าหมาย •จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร ผลลัพธ์ •ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร กลุ่มทอผ้าหมูที่ 8 - เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าOTOP ผลลัพธ์ - สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เกิดความสามัคคีในชุมชน - มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชุมชุนเข็มแข็ง - ขายในชุมชน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง งานแสดงสินค้า OTOP หน่วยงานที่สนับสุนน - อบต.พระเสาร์ สนับสนุนงบประมาณ - พช.มหาชนะชัย อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาด ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9 สาเหตุการก่อตั้ง - ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน สิ้นค้ามีราคาแพง - หน่วยงานที่สนับสนุน - จากโครงการ SML 90,000 บาท - สมาชิกถือหุ้นๆละ 20 บาท เป้าหมาย - จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร ผลลัพธ์ - ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร ทอผ้าเพื่อสุขภาพ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 10) - ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทอผ้าฝ้าย ไหมมัดหมี่ เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว เป้าหมาย - สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม - ผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ - ขายในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง งานแสดงสินค้า ผลลัพธ์ - กู้ยืมเงินทุน - สวัสดิการสงเคราะห์ค่าทำศพให้ครอบครัวสมาชิก - ปันผลกำให้สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 10 - ก่อตั้ง ปี 2543 สมาชิก 160 คน ทุน 1,249,553 บาท - บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมกลุ่ม เป้าหมาย - เพื่อให้เกิดสวัสดิการในชุมชน ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสามัคคี - ชุมชนพึ่งตนเองได้ - แหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้ - สร้างนิสัยการออม สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผลลัพธ์ - ชุมชนเข้มแข็ง - เกิดการจัดสวัสดิการให้สมาชิก - มีเงินปันผล
ด้านกลุ่มอาชีพ


กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ 1
รอปรับปรุง
โคก หนองนา โมเดล บ้านโนนยาง

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน